Nifedipine Impurity 1

SKU: N-00402
CAS NO: 39562-27-1
Mol Formula: C12H11NO5
Mol Weight : 249.22